GO! BS Freinet “Op Stelten”

Een plek waar iedereen met goesting groeit!

Download onze visie hier of bekijk ze hier beneden.

Visie

Deze tekst is een algemene visietekst en zal de basis vormen voor het uitwerken van meer specifieke thema’s in een later stadium. Thema’s zoals: evalueren, huiswerk, contractwerk, etc.

We willen onze visie m.a.w verder blijven uitdiepen en aanscherpen!

Uit rondvraag bij zowel onze ouders tijdens de speeddate in juni 2016 alsook in de sterkte-zwakte analyse van onze ouderraad, beter bekend als onze VZW, bleek dat het welbevinden het sterkste punt is van GO! BS Freinet ‘Op Stelten’. Met de nodige veiligheid en geborgenheid van en voor onze leerlingen zullen we hierin blijven investeren!

Toen Célestin Freinet begin 20ste eeuw als onderwijzer begon, merkte hij al vlug dat strikt klassikaal onderwijs weinig zinvol was. Maatschappelijke omstandigheden alsook het schraal pedagogische aanbod maakten dat kinderen vaak wegbleven en weinig interesse toonden.
Op basis van z’n ervaringen vormde Freinet een persoonlijke visie op onderwijs, uitgaande van 4 fundamenten:

 • betrokkenheid bij het leven,
 • ervaringsgericht en creatief werken,
 • een zinvolle context en
 • maatschappelijke verbondenheid.

Doorheen de jaren die volgden, ontwikkelde hij een eigen aanpak met aangepaste technieken. Later werden daar inhoudelijke en organisatorische principes ter ondersteuning aan toegevoegd.

De kracht van het freinetonderwijs ligt in de praktijkgerichtheid, waardoor het mee evolueert met de steeds veranderende maatschappij. Zo blijft freinetonderwijs actueel en vernieuwend.

Uiteraard hebben we binnen deze krijtlijnen die Célestin Freinet uittekende genoeg ruimte om ons als school te onderscheiden van andere (freinet)scholen.

Link tussen visietekst GO! Freinet ‘Op Stelten’ en MAX-visie scholengroep.

Als lid van GO! Scholengroep 14 Maasland ontwikkelden wij als GO! Freinet ‘Op Stelten’ mee de beleidsvisie die binnen de scholengroep wordt nagestreefd. Binnen deze beleidsvisie die de naam “MAX” meekreeg staan “welbevinden”, “motivatie”, “engagement” en “groei” centraal. Deze visie is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie en levert de drijfveren om het leren en de motivatie MAXimaal ter verhogen, namelijk Autonomie, verBondenheid en Competentie.

De invarianten binnen het freinetonderwijs zijn van uitermate belang. Hier willen we dan ook niet van afwijken. Célestin Freinet zou echter wel mee geëvolueerd zijn met zijn tijd en gebruik maken van de hedendaagse middelen.

Als freinetschool richten we ons op alle invarianten. Om de eigenheid van onze school te bewaken, binnen dit type methodeonderwijs, liggen onze accenten op volgende items:

 • Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening (7): vrije werktijd, vrijdagsmarkt, het contractwerk (groeiwerk), eigen plannetjestijd, projecten en onderzoeken, boek van de week, spel- en werkvormen,…
 • We moeten het werk motiveren (9): zelf een planning opmaken, takentijd met doorschuifsysteem, uitleggen waarom we iets doen en hoe we dit in het dagelijks leven kunnen gebruiken,…
  Op deze manier trachten we de kinderen warm te maken voor hun werk.
 • Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas (22): klasindeling, stille werktijd, mappensysteem met tussenbladen, contractbrief, afspraken van de speeltijden,…
  Goede afspraken maken goede vrienden!
 • Geen schools gedreun meer (10): Geen punten, als groep naar binnen zonder een rij te moeten vormen, iedereen aanspreken met de voornaam, beperken van huiswerk, korte instructies, geen leerlessen waarbij je iets ‘nutteloos’ van buiten moet leren, naar buiten trekken,…
 • Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in ieders toekomst (30): Positieve ingesteldheid, focus leggen op dingen die wel lukken, durven mislukken,…
Ook de freinettechnieken dragen bij tot onze freinetwerking. De volgende technieken zijn verweven met onze schoolwerking en zijn dus zichtbaar in iedere klas:

KRING
Een moment bij de start van de dag. Hier krijgen de leerlingen de kans om te vertellen rond een item dat hun interesse prikkelt. O.a. de actualiteit vindt hier zeker een plek.
EIGEN PLANNETJESTIJD
Dit is een onderdeel van de praatronde bij de start van de dag. De leerlingen kunnen hier hun eigen plannetje voorstellen aan de klasgroep. Ze krijgen de mogelijkheid om hieraan te werken tijdens vrije werktijd.
EIGEN PROJECT
Wanneer een bepaald onderwerp regelmatig terugkeert als onderdeel in de praatrondes en er interesse is vanuit de meerderheid van de klasgroep, kan dit leiden tot projectwerk. De leerkracht zal in dat geval samen met de leerlingen een langere tijd aan de slag gaan rond een bijpassend thema.
CONTRACTWERK
Naast de klassikale instructie hebben de kinderen zelfstandige werktijd. Deze werktijd gebruiken de kinderen om aan hun contractwerk te werken, andere activiteiten uit te voeren of om onderzoeken te doen. We werken met een weekcontract. De kinderen kunnen deels zelf plannen wanneer zij aan welk item werken. Al vanaf de groep van de jongste kleuters is er een opbouw om contractwerk stapsgewijs zelfstandig te leren aanpakken. Verantwoordelijkheid dragen is de boodschap!
ONDERZOEKJES
Wanneer uit de praatronde een bepaalde vraag onbeantwoord blijft, kan dit leiden tot een onderzoeksvraag. Een groepje leerlingen gaat dan zelfstandig, in de mate van het mogelijke, op zoek naar het antwoord van de vooropgestelde vraag.
AFSLUITKRING
Een vast moment op het einde van de dag. Leerlingen krijgen de kans om hun activiteiten van die dag voor te stellen. Er wordt samen afgesloten en al vooruitgeblikt op de volgende dag.
AFSLUITERS
Klasoverschrijdende activiteiten om een periode op een leuke manier samen af te sluiten. Hierin staat vooral het sociale aspect voorop.
KLASKRANT/SCHOOLKRANT
Verslaggeving door onze leerlingen = vastleggen van hun bevindingen en ervaringen.
ATELIERS
Klasoverschrijdend van elkaar leren (hulp vragen en tips geven aan elkaar) met muzische vorming als leidraad. Tijdens het atelier staat het muzisch leren als item centraal.
VRIJE TEKSTEN
Leerlingen kunnen hun eigen schrijfcreaties op papier zetten en dit op een manier naar keuze aan de anderen voorstellen. Het schrijfplezier staat steeds voorop en mag dus fouten bevatten. De vrije tekst kan nadien wel gebruikt worden in een spellingsles en wordt op een creatieve manier verwerkt.
DRUKTECHNIEKEN
Freinet was erg bezig met de drukpers. Drukvormen beelden iets uit dat getekend of geschreven is. Teksten krijgen op die manier een dimensie van echtheid. De drukpers is belangrijk in onze klassen. Zo worden er klaskranten, schoolkranten en uitnodigingen mee gemaakt. We gebruiken de drukpers om deze te vermenigvuldigen. Hierdoor worden ze verspreid en blijven ze langer bewaard. In onze huidige maatschappij nemen computers en kopieerapparaten hun rol in doorheen dit proces.
Kinderen zijn volwaardige mensen. Tijdens hun ontdekkingsreis naar zichzelf en hun plaats in de wereld hebben zij alle recht op steun en begeleiding.
De inzichten van Célestin Freinet vormen daarbij, voor onze school, het belangrijkste fundament.Als aanvulling op die inzichten stellen we in onze school een aantal belangrijke waarden voorop.
Zo dragen we samenwerken en respectvol omgaan met elkaar hoog in het vaandel.

Opkomen voor je zelf staat in verhouding tot eerlijkheid, verdraagzaamheid en respect tonen voor anderen. Onze schoolwerking benadrukt deze eigenschappen als kernwaarden.
Het belang hiervan blijkt uit onderstaande voorbeelden:

 • Talenten uitbouwen:
  We zetten in op het verder uitbouwen en benutten van de talenten van onze leerlingen. Onze school is een plaats om samen te blinken!
  Ook spenderen we aandacht aan het ontdekken van nieuwe talenten.
  Bovendien zijn we aandachtig voor het frequent benoemen van talenten.
 • Jezelf kunnen zijn
  Betrokkenheid: luisteren naar elkaar, interesses van de kinderen vooropzetten, rekening houden met de thuissituatie en andere moeilijkheden,…
  Wereldburgerschap: Openstaan voor verschillende culturen en diversiteit. We willen een multiculturele school zijn.
  Kortom een school waar alle leerlingen zichzelf mogen zijn!
 • Er wordt echt geluisterd naar onze kinderen = evenwaardigheid!
  Klassenraad: De kinderen krijgen de kans om volgende items te bespreken: ik geef een pluim, ik geef kritiek, ik heb een idee of ik heb een vraag.
  Het is essentieel dat de kinderen zelf tot een oplossing komen rond de besproken items. De leerkracht speelt hierbij (slechts) een begeleidende rol.
  Kinderraad: Agendapunten uit de klassenraad die de hele school aangaan, worden meegenomen naar de kinderraad. In deze raad zetelen elk trimester twee kinderen van elke klas. Samen bespreken ze de agendapunten en ondernemen ze verdere acties.
 • Rekening houden met elkaar en respect tonen naar elkaar
  Respectvol: wederzijds respect tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
  Verdraagzaamheid: ongelijk durven toegeven, gedrag en niet de persoon veroordelen, zelfkritisch zijn, eerlijk zijn, op zoek gaan naar oplossingen wanneer er zich een probleem voordoet,…
 • Fouten mogen gemaakt worden
  Leerplezier: eigen plannetjestijd, levend rekenen, humor, gekke fratsen,…
  Leerkrachten en leerlingen SAMEN!
 • Werken volgens leerplandoelen: we nemen gewoon een ander pad
  Ervaringsgericht: naar buiten trekken, onderzoeken en project, eigen plannetjestijd,…
  Goesting: zin hebben om te leren, vertrekken vanuit de interesses van de kinderen!
 • Samen school maken: leerlingen – ouders – leerkrachten
  Geëngageerd: regels samen opmaken (indien er regels nodig zijn!), willen i.p.v. moeten,…
  Ouderparticipatie: Je kind naar school laten gaan in ‘Op Stelten’ is dus een erg bewuste keuze voor het hele gezin. Dit onderwijsproject is enkel realiseerbaar mits grote betrokkenheid en engagement. Zowel ouders, begeleiders als kinderen zijn noodzakelijke puzzelstukken. Kiezen voor onze school betekent actief deelnemen aan het onderwijsproject vanuit een open en positief-kritische instelling.
  Samenwerken: ateliers, peter- of meterschap, duowerk, groepswerk, vrije werktijd, correspondentieklassen, 4-2-solo , graadsklassen,…
 • Graadklassen
  We spreken over graadsklassen als de leeftijden gecombineerd zijn. De groep “jongste kleuters” bestaat uit 2,5–3 jarigen. De oudste kleuters zijn 4 en 5 jaar oud.
  In het lager spreken we over graden. 1ste graad is het eerste en het tweede leerjaar samen, 2de graad zijn het 3de en 4de leerjaar en 3de graad zijn het 5de en 6de leerjaar.
  De voordelen van een graadsklas:

  • Kinderen zijn sociaal vaardiger in heterogene groepen : ze helpen elkaar (vb. veters strikken, jassen dichtmaken… waardoor ze eerder gestimuleerd worden om dit ook zelf te doen), hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen. Ze zien bij de ouderen wat de regels zijn en hoe het allemaal in zijn werk gaat.
  • Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen kinderen oplosmethoden.
  • Kinderen leren zelfstandig werken en werken actief.
  • De jongste kinderen kunnen al meedoen met activiteiten die ook voor oudere kinderen geschikt zijn, daardoor worden ze eerder gestimuleerd om zich te ontwikkelen.
  • De kinderen kunnen 2 jaar groeien aangezien ze langer (2 jaar) bij dezelfde leerkracht(en) blijven.
  • Leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is een coach.
  • Ieder jaar krijgen de kinderen een andere rol in de klas. 1 jaar zijn ze de jongsten en ontdekken ze meer van de ouderen, het andere jaar zijn ze de oudsten en zullen zij meer de helpers zijn voor de jongsten.
 • Zelfstandigheid aanleren via het contractwerk en het inplannen van hun werk
Ons einddoel is onze kinderen een goede basis en een ruime bagage meegeven.
We streven ernaar om hen in staat te stellen verder uit te groeien tot zelfbewuste en sociaal gevoelige persoonlijkheden.
Dit willen we bereiken door samen met onze leerlingen en ouders aan de slag te gaan.
De kernwoorden ervaringsgericht en creatief (samen)werken staan in dit proces steeds centraal.
“Zeg het me en ik vergeet het.
Laat het me doen en ik weet het!”